Угода з абонентом послуги Volia TV (для фізичних осіб)

Ця Угода є офіційною пропозицією (офертою) Товариства будь-якій фізичній особі, яка має повну цивільну дієздатність та за умови наявності технічної можливості, бажає укласти угоду про надання та отримання можливості перегляду пакетів телепрограм за ІР-протоколом з використанням Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ») (надалі – VOLIA TV), на умовах та за тарифами/тарифними планами, які встановлюються Товариством за цією Угодою (далі – Угода). Ця Угода опублікована на сайті: www.volia.com, або на сайті Агента (далі – Сайт) та є публічною відповідно до ст.ст.633, 641 Цивільного кодексу України, її умови є однакові для усіх Абонентів, беззастережне прийняття умов якої вважаються акцептуванням цієї оферти Абонентом, для чого Товариство публікує дану Угоду.

Умови даної Угоди розроблені та затверджені у відповідності до чинного законодавства України.

У цій Угоді терміни вживаються у такому значенні:

Абонент – фізична особа, яка уклала цю Угоду, шляхом прийняття пропозиції безпосередньо Товариства або за участі Агента Товариства укласти цю Угоду та виконання дій, передбачених умовами даної Угоди та отримує доступ до перегляду пакетів телепрограм за ІР-протоколом з використанням Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ») на умовах цієї Угоди. Абонент може отримувати послуги без укладання Угоди у письмовій формі, зокрема знеособлено, або зареєструвавшись у Товариства (Агента) шляхом подання заяви в порядку, визначеному чинним законодавством України;

Товариство – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»;

Агент – Приватне акціонерне товариства «ДАТАГРУП», що діє на підставі Агентського договору від імені, в інтересах та за рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»;

Сайт Агента – веб-сайт www.datagroup.ua.

Угода – це публічний договір про надання доступу до перегляду пакетів телепрограм за ІР-протоколом з використанням Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ»), який укладається між Абонентом та Товариством шляхом прийняття Абонентом пропозиції (умов) Товариства укласти Угоду та виконанням дій, передбачених умовами цієї Угоди, або який укладається за участі Агента.

Невід’ємною частиною Угоди є затверджені ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» документи, які регламентують порядок, умови надання та отримання Послуги і є обов'язковими для ознайомлення та виконання Абонентом в частині, що не суперечать даній Угоді, зокрема:

Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг (послуги доступу до пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтернету, послуги «ТБ+Інтернет») (далі – Правила);

Загальна інформація про Послугу;

Перелік програм, що входять до Тарифу/тарифного плану на послугу доступу до пакетів телепрограм для Програмного забезпечення (комп’ютерна програма «ВОЛЯ-ТВ»);

Тарифи/тарифні плани на послугу доступу до пакетів телепрограм для Програмного забезпечення (комп’ютерна програма «ВОЛЯ-ТВ») та регламенти акцій (якщо Послуга замовляється на умовах акції);

інші документи Товариства, які регламентують порядок, умови надання та отримання послуг, а у випадку замовлення послуг за участі Агента і документів, які регулюють надання послуг Агентом;

Акцепт Угоди – прийняття умов цієї Угоди шляхом здійснення Абонентом конклюдентних дій, направлених на отримання послуг (не виключний перелік): встановлення Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ») на кінцеве обладнання Абонента, реєстрація з обов’язковим вказанням контактного номеру мобільного телефону та контактної електронної адреси у Програмному забезпеченні (комп’ютерній програмі «ВОЛЯ-ТВ») та підтвердження погодження з умовами цієї Угоди, замовлення (активація послуги) Послуги, та/або розпочинаючи використання Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ»), їх функціональними можливостями, Послугами та об'єктами інтелектуальної власності, розміщеними на ньому, та/або оплатив авансовий платіж на підставі виставленого АГЕНТОМ рахунку за надання Послуги та/або вчинив інші конклюдентні дії (завантаження контенту, введення даних та інше), вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, а саме здійснив Акцепт Договору. Абонент з моменту здійснення вищевказаних дій автоматично та беззастережно підтверджує, що він уважно ознайомився та приймає умови даної Угоди. Датою укладання Угоди є дата активації Послуги Товариством, яка відображається на Порталі абонента «Мій кабінет» (надалі - Портал абонента), або якщо договір укладено за участі Агента – в Особистому кабінеті (надалі – Особистий кабінет);

Сторона – Товариство, Агент або Абонент в залежності від контексту;

Сторони – Товариство, Агент та Абонент;

Послуга – забезпечує потребу Абонентів в отримані доступу до Пакетів телепрограм на основі технології передавання відеоданих за протоколом IP з використанням Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ») з додатковими функціями для перегляду телеканалів (надалі – Послуга, або комп’ютерна програма «ВОЛЯ-ТВ»). Послуга надається під назвою «Volia TV»;

Додаткові послуги – послуги Товариства, які не входять у обраний Абонентом тариф/тарифний план та замовляються Абонентом окремо, у встановленому для додаткових послуг порядку. Замовлення та надання додаткових послуг окремо від послуги не здійснюється;

Білінг Товариства (білінгова система Агента) – програмно-апаратний комплекс, який автоматично здійснює в електронній (цифровій) формі отримання, обробку, зберігання, а також для проведення відповідних нарахувань за надані послуги та розрахунки з Абонентами, надання інформації про: кількість й вартість наданих/спожитих Абоненту Послуг/и, Додаткових послуг відповідно до тарифів/тарифних планів, чинних на момент їх надання; про платежі Абонента; містить в електронній (цифровій) формі інформацію про персональний обліковий запис (особистий профіль та особовий рахунок абонента);

Портал абонента (Особистий кабінет) містить статистичну інформацію про:

обсяг наданих та отриманих, у випадку їх замовлення та отримання Абонентом: Послуг, додаткових послуг;

особовий рахунок Абонента, на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх наданих та замовлених Послуг, додаткових послуг, та здійснюється облік платежів Абонента. Особовий рахунок має унікальний номер;

іншу інформацію про Абонента;

Реєстрація в Програмному забезпеченні (комп’ютерній програмі «ВОЛЯ-ТВ») здійснюється Абонентом самостійно. Логін та пароль для входу до Порталу абонента та Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ»), надається шляхом відправлення SMS/Viber повідомлення за номером мобільного телефону вказаним при реєстрації;

У випадку укладання договору за участі Агента – реєстрація в Програмному забезпеченні (комп’ютерній програмі «ВОЛЯ-ТВ») здійснюється Абонентом самостійно. Логін та пароль для входу до Особистого кабінету та Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ»), надається Агентом;

Абоненту для отримання Послуги необхідно встановити Програмне забезпечення (комп’ютерну програму «ВОЛЯ-ТВ»), які доступні на пристроях вказаних в п. 1.6 даної Угоди, підключених до мережі Інтернет. У разі створення Абонентом більше одного персонального облікового запису, Товариство залишає за собою право видалити створені Абонентом персональні облікові записи та/або відмовити Абоненту у наданні Послуги. За допомогою Порталу Абонента та Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ») здійснюється зміна тарифу/тарифного плану, Послуги, додаткових послуг, а також розміщуються повідомлення Товариства для Абонента. Отримання Послуги на кінцеве обладнання (телевізор) Абонента, у випадку укладання договору за участі Агента можливе за допомогою обладнання, перелік якого визначено на Сайті Агента та яке Абонент може замовити безпосередньо у Агента у користування або викупити;

Тарифи/тарифний план – сукупність порядку та умов надання Послуги, додаткових послуг, якими встановлюється обсяг та вартість Послуг / Додаткових послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, розрахунковий період, та інша інформація, яка затверджується та оприлюднюється Товариством на Сайті;

Повідомлення – письмове або електронне, текстове та /або мультимедійне повідомлення, в тому числі SMS/Viber – повідомлення та /або e-mail повідомлення на адресу електронної пошти, або на кінцеве обладнання Абонента, або на Програмне забезпечення (комп’ютерну програму «ВОЛЯ-ТВ»), або оприлюднення будь-якої інформації на Сайті та офіційному сайті Агента, направлене Товариством та Агентом, або від його імені Абоненту будь-яким вищевказаним способом на власний вибір Товариства, якщо конкретний спосіб не встановлений діючим законодавством у сфері електронних комунікацій;

Плата за тариф/тарифний план - фіксований платіж, який встановлюється Абоненту за тариф/тарифний план, незалежно від факту отримання Послуги. Послуга надається за умови наявності коштів на особовому рахунку Абонента у розмірі, не менше вартості тарифу/тарифного плану.

Інші терміни, що не врегульовані в цій Угоді, регулюються відповідно до чинного законодавства України в сфері електронних комунікацій.

1. Загальні умови:

1.1. Товариство бере на себе зобов'язання надавати замовлену Абонентом Послугу, додатково до замовленої послуги - Додаткові послуги, а Абонент зобов'язується оплатити замовлену послугу, Додаткові послуги в терміни та в порядку, передбачені умовами даної Угоди.

1.2. Для доступу до Послуги та подальшого використання обраної Послуги Абонентом Товариство на свій розсуд має право залучати третіх осіб для виконання зобов'язань за Угодою і виконання окремих видів робіт.

1.3. Товариство надає Послугу, Додаткові послуги за умови:

1.3.1. наявності технічної можливості забезпечення доступу до Послуг;

1.3.2. справного кінцевого обладнання Абонента, яке здатне отримувати Послуги (підключення кінцевого обладнання, яке не має сертифіката відповідності не допускається);

1.3.3. відсутності заборгованості за надані послуги Товариством;

1.3.4. надання Абонентом своїх даних Товариству (контактного номеру мобільного телефону та контактної електронної адреси) при реєстрації з метою замовлення та отримання обраної Послуги. Абонент зобов'язаний надати при реєстрації (створенні облікового запису) достовірну і повну інформацію про себе, яка може бути запитана реєстраційними формами, в тому числі, але не обмежуючись: номери телефонів, справжній вік і дату народження та іншу особисту інформацію.

1.3.5. наявності грошових коштів на особовому рахунку Абонента у розмірі плати за тариф/тарифний план достатньому для отримання замовленої послуги та додаткових послуг (у випадку їх замовлення) згідно чинних тарифів/тарифних планів, Правил відповідної Акції (в разі замовлення їх на акційних умовах).

1.3.6. стабільного доступу до ресурсів світової мережі Інтернет за протоколом DHCP з характеристиками швидкості не менше 10 Мбіт/с, що забезпечують якість зображення відповідно до обраного тарифу/тарифного плану, що забезпечується Абонентом самостійно і не є предметом регулювання даної Угоди.

1.3.7. за виключенням застережень та умов передбачених в п. 1.4 даної Угоди.

1.4. У випадку укладання договору за участі Агента Послуга надається за умови:

1.4.1. адреса, за якою надаватиметься Послуга, знаходиться в зоні покриття електронно комунікаційної мережі Агента;

1.4.2. абонент володіє, або набув у власність або отримав у тимчасове платне користування (у разі надання Агентом такої послуги) необхідне, справне і підключене до електронно комунікаційної мережі Агента Обладнання (перелік абонентського обладнання розміщено на веб-сайтах Агента) та належно виконує взяті на себе грошові зобов’язання щодо такого Обладнання;

1.4.3. абонентом укладено з Агентом договір на отримання послуги доступу до Інтернету;

1.4.4. абонент не має заборгованості за надані Агентом електронно комунікаційні послуги;

1.4.5. абонент не має заборгованості за надані Товариством Послуги.

1.5. Абонент є кінцевим користувачем Послуги, Додаткових послуг і не має права будь-яким чином передавати право користування нею/ними, продавати третім особам та/або здійснювати інше комерційне використання Послуги/Додаткових послуг, Програмного забезпечення (комп’ютерна програма «ВОЛЯ-ТВ»), контенту або інших об’єктів інтелектуальної власності.

1.6. Для отримання Послуги та Додаткових послуг за умови їх замовлення Абонентом Товариство не забезпечує Абонента кінцевим обладнанням для користування Послугою. Для можливості перегляду пакетів телепрограм за ІР-протоколом Абонент повинен обов'язково встановити Програмне забезпечення (комп’ютерну програму «ВОЛЯ-ТВ») на пристроях: смартфонах, планшетах (з операційною системою Android 7 та вище, iPhone, iPad з операційною системою iOS 13 та вище), сертифікованих Smart телевізорах та медіаплеєрах з операційною системою Android TV 6.0 та вище, Smart телевізорах Samsung з вбудованою системою ОС Tizen 2015 року та вище, Smart телевізорах LG з вбудованою системою ОС webOs 2016 року та вище, Smart телевізорах Hisense з вбудованою системою ОС VIDAA 2020 року і вище, комп’ютерах, ноутбуках за допомогою Сайту tv.volia.com (браузери: Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari), підключених до мережі Інтернет. Доступ до світової мережі Інтернет, що є необхідним для користування Програмним забезпеченням (комп’ютерною програмою «ВОЛЯ-ТВ»), забезпечується Абонентом самостійно і за власні кошти.

1.7. Параметри надання Послуги, Додаткових послуг визначаються відповідними тарифами/тарифними планами. Отримання Абонентом Послуги тільки на території України і населених пунктів (крім тимчасово окупованих територій). У випадку отримання Послуги поза межами визначеної території, Абонент несе всю відповідальність за порушення цих умов. Абонент гарантує, що він не здійснює і не буде здійснювати будь-яких дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту інформації, що застосовуються Товариством в процесі надання Послуги.

1.8. Товариство вправі в односторонньому порядку змінити умови надання та отримання Послуги, даної Угоди, тарифи/тарифні плани, інші умови надання Послуги, оприлюднивши вказані зміни на Сайті або на Сайті Агента не менш, ніж за 7 днів до набуття чинності змін. Крім того, інформування про вищевказані зміни може здійснюватися також шляхом розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації, надсилання повідомлення на кінцеве обладнання Абонента та іншими доступними для Сторін способами комунікацій. У разі незгоди з будь-якою зміною умов надання Послуг, даної Угоди, тарифів/тарифних планів, Абонент повинен негайно припинити користуватися Послугою, Додатковими послугами, що є предметом даної Угоди та повинен одразу письмово повідомити Товариство про розірвання договірних відносин із ним, але не пізніше ніж за 3 (три) календарних дні до моменту їх запровадження Товариством, у випадку укладання договору за участі Агента повідомити Агента у відсутність повідомлення Абонента про розірвання даної Угоди у вищевказані строки та/або продовження користування Послугою - є підтвердженням Абонента про прийняття та згодою з відповідними змінами.

1.9. Абонент, здійснюючи використання Послуги, надає свою згоду на отримання рекламної інформації, яка розміщується безпосередньо в Програмному забезпеченні (комп’ютерна програма «ВОЛЯ-ТВ») так і будь-якої іншої інформації, що носить рекламно-інформаційний або інший характер. Така інформація може бути отримана Абонентом у вигляді спливаючих повідомлень під час використання Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ»), під час отримання Послуги, у вигляді SMS/Viber-повідомлень на номер мобільного телефону та іншими способами. У випадку незгоди Абонента з умовами даної Угоди, Абонент має право відмовитися від подальшого використання Послуги.

1.10. Угода є публічною і безстроковою та діє до її припинення будь-якою зі Сторін (Абонентом або Товариством) у порядку, встановленому даною Угодою.

2. Права та обов'язки сторін:

2.1. Абонент має право:

2.1.1. Отримувати достовірну та вичерпну інформацію про Послугу, що надається Товариством у відповідності до умов даної Угоди.

2.1.2. Замовляти у Товариства будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту у встановленому для Додаткових послуг порядку. Власноруч без участі співробітників Товариства може дистанційно замовляти нові послуги (доступні для замовлення), отримувати інформацію про послуги (зокрема, про вартість, нарахування, належну до оплати суму), змінювати параметри Послуг/Додаткових послуг, відмовлятись від Послуг/Додаткових послуг та виконувати всі інші дії за допомогою Порталу абонента, у випадку укладання договору за участі Агента замовлення нових послуг Товариства здійснюється Абонентом за допомогою звернення до консультантів (з участю співробітників Агента), Додаткових послуг - здійснюється Абонентом за допомогою Особистого кабінету та консультантів (з участю співробітників Агента).

2.1.3. При користуванні Послугами, обирати інші тарифи/тарифні плани, доступні для підключення у Товариства, відповідно до умов тарифів/тарифних планів та отримувати інформацію про зміни тарифів на надання Послуги, Додаткових послуг у випадку їх замовлення.

2.1.4. Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості відповідно до нормативних документів у сфері електронних комунікацій.

2.1.5. На повернення Товариством невикористаної частки коштів у разі відмови Абонента від попередньо оплачених Послуг, Додаткових послуг у випадку їх замовлення у випадках і в порядку визначених даною Угодою.

2.1.6. Повідомляти Товариства/Агента про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг, Додаткових послуг у випадку їх замовлення, за допомогою електронної пошти, або письмово за адресою вказаною в Реквізитах.

2.1.7. Абонент має право на перерахунок у разі надання Послуги, Додаткових послуг у випадку їх замовлення, неналежної якості, відповідно до вимог законодавства у сфері електронних комунікацій.

2.1.8. Відмовитися від подальшого користування Послугами Товариства та достроково розірвати дану Угоду у порядку, визначеному даною Угодою.

2.1.9. На безоплатне вилучення відомостей про нього повністю, або частково з електронних версій баз даних інформаційно-довідкових служб Товариства та Агента, або заміни, якщо ці відомості є недостовірними.

2.1.10. При замовленні і отриманні Послуги Абонент має інші права, передбачені чинним законодавством України про захист прав споживачів та про електронні комунікації.

2.2. Обов'язки Абонента:

2.2.1. Абонент зобов'язаний надати при реєстрації (створенні персонального облікового запису) достовірну і повну інформацію про себе, яка може запитуватися реєстраційною формою, в тому числі, але не обмежуючись: номери телефонів, справжній вік і дату народження та іншу особисту інформацію (далі - "Персональні дані").

2.2.2. У випадку, коли послуги надаються персоніфіковано, інформувати письмово Товариство та Агента у випадку укладання договору за участі Агента про зміну реквізитів наданих при реєстрації, у строк не пізніше ніж 10 (десять) календарних днів з дати таких змін. Товариство вважається проінформованим про зміни реквізитів наданих при реєстрації Абонента з моменту отримання такого повідомлення від Абонента. У разі, якщо Товариство/Агент надсилатиме Абоненту будь-які повідомлення за застарілими реквізитами та/ або із зазначенням застарілих даних Абонента, а Абонент не повідомив про їх зміни Товариство/Агента у випадку укладання договору за участі Агента у встановлений строк, вважається що Товариство належним чином надіслало такі повідомлення Абоненту, а Абонент вважається належним чином проінформованим.

2.2.3. Абонент зобов'язується вживати належних заходів для забезпечення збереження свого персонального облікового запису, даних для входу в Програмне забезпечення (комп’ютерну програму «ВОЛЯ-ТВ») та Портал абонента, включаючи номер мобільного телефону та пароль. Абонент несе відповідальність за дії вчинені з його персонального облікового запису (з використанням його логіна, номера мобільного телефону і пароля). У зв'язку з цим Абонент зобов'язаний здійснювати вихід зі свого персонального облікового запису та вийти із Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ») та/або Порталу абонента (завершувати кожну сесію по кнопці "Вихід") перед закриттям. Абонент зобов'язаний негайно повідомити Товариство/Агента у випадку укладання договору за участі Агента про будь-які випадки доступу до Послуги третіми особами з використанням персонального облікового запису Абонента.

2.2.4. Абонент зобов'язаний періодично оновлювати Персональні дані, які він надав при реєстрації, для забезпечення точності, актуальності і повноти таких даних.
Товариство/Агент у випадку укладання договору за участі Агента має право в будь-який момент звернутися до Абонента для підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити у зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема, документи, що підтверджують особу). Ненадання таких документів може бути прирівняне до надання недостовірної інформації.
У разі надання недостовірної інформації Товариство/Агент у випадку укладання договору за участі Агента може відмовити Абоненту в розгляді питань, заяв і претензій, у зв'язку з користуванням Послугою, якщо ці скарги безпосередньо не пов'язані з послугами Провайдера, в тому числі відмовити в наданні будь-якого відшкодування. Аналогічні наслідки виникають у разі, якщо дані Абонента, зазначені в наданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у разі, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють однозначно ідентифікувати Абонента.

2.2.5. Абонент зобов'язується не підключати кінцеве обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності, а використовувати для отримання Послуги тільки сертифіковане в Україні обладнання.

2.2.6. Абонент зобов'язується не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку та не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації електронних комунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам.

2.2.7. Абонент зобов'язується утримувати у справному стані кінцеве обладнання та повідомляти, у тому числі письмово, на запит Товариства/Агента у випадку укладання договору за участі Агента про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання послуг.

2.2.8. Систематично, не рідше 1 (одного) разу на місяць, перевіряти наявність повідомлень Товариства/Агента на Сайті, Порталі абонента та Програмному забезпеченні (комп’ютерна програма «ВОЛЯ-ТВ») Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Товариства/Агента у випадку укладання договору за участі Агента.

2.2.9. Абонент зобов'язаний виконувати інші обов'язки, встановлені даною Угодою.

2.3. Товариство має право:

2.3.1. Вносити зміни до даної Угоди, змінювати умови надання та отримання Послуги, Додаткових послуг, тарифів/тарифних планів у відповідності до п. 1.8. даної Угоди.

2.3.2. Встановлювати тарифи/тарифні плани за Послуги/Додаткові послуги, припиняти або змінювати тарифи/тарифні плани на послуги/Додаткові послуги.

2.3.3. На скорочення переліку Послуг, припинення їх надання відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», Правил та інших актів чинного законодавства України.

2.3.4. На припинення діяльності з надання Послуги.

2.3.5. Припинити Угоду з Абонентом у випадках та порядку, визначеному умовами даної Угоди та/або чинним законодавством України.

2.3.6. Скоротити надання Послуги, Додаткових послуг у випадку їх замовлення Абонентом, за відсутності достатньої суми коштів на особовому рахунку Абонента для отримання Послуг, додаткових послуг у випадку їх замовлення Абонентом.

2.3.7. Припинити надання Послуги, та розірвати дану Угоду в односторонньому порядку, якщо Абонент протягом трьох календарних місяців, починаючи з дати, коли сальдо особового рахунку досягло рівня не достатнього для безперервного надання Послуги і не було здійснено жодної оплати за Послугу. Для активації Послуги необхідна повторна реєстрація Абонента.

2.3.8. Товариство має право залучати Агента, зокрема для здійснення супроводу розрахунків з Абонентами, обслуговування Абонентів, надання технічної підтримки, супроводу розрахунків, збору коштів, проведення претензійно-позовної роботи з метою стягнення заборгованості за надані послуги/додаткові послуги Товариства, зазначені дії проводяться на підставі агентського договору без видачі довіреності.

2.3.9. Інші права відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Товариство зобов'язане:

2.4.1. Надавати Послуги зі встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері електронних комунікацій.

2.4.2. Вжити всіх необхідних заходів у межах своєї компетенції для того, щоб Пароль Абонента не було розголошено третім особам, які не мають стосунку до обслуговування Абонента.

2.4.3. Вести облік наданих Послуг, Додаткових послуг як у одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості, а також усіх платежів Абонента, даний пункт не може бути застосований для Абонентів, які сплачують за Послуг шляхом списань з абонентського рахунку Агента.

2.4.4. Надавати Абоненту інформацію про Послуги, Додаткові послуги, Тарифи, Тарифні плани та їх вартість, умови акцій, а також про зміни в них, шляхом розміщення інформаційного повідомлення на Сайті або в інший спосіб, передбачений даною Угодою не пізніше ніж за 7 днів до моменту їх запровадження. У випадку укладання договору за участі Агента вся комунікація з Абонентом здійснюється за участі Агента з дотриманням строків повідомлення вказаних в даній Угоді.

2.4.5. Попереджати Абонента про скорочення переліку Послуги, припинення надання Послуг, у випадках і порядку, встановлених чинним законодавством України та даною Угодою.

3. Порядок розрахунків:

3.1. Плата за тариф/тарифний план на Послугу/Додаткові послуги – фіксований платіж, який встановлює Товариство Абоненту за Послугу/Додаткові послуги.

3.2. Послуга та Додаткові послуги у випадку їх замовлення надаються на термін, що вказаний в тарифах/тарифних планах за умови наявності коштів на особовому рахунку Абонента у розмірі, достатньому для отримання замовленої Послуги та Додаткових послуг (у випадку їх замовлення) згідно з чинними тарифами/тарифними планами, правилами відповідної Акції. У разі недостатності коштів в розмірі сумарної вартості Послуг та Додаткових послуг Абонент зобов'язаний відмовитись від Додаткових послуг. Абонент вносить оплату до моменту закінчення коштів на особовому рахунку.

3.2.1. У випадку укладання договору за участі Агента Послуга та Додаткові послуги у випадку їх замовлення надаються на термін, що вказаний в тарифах/тарифних планах за умови вказаної в п. 1.4 даної Угоди.

3.3. Послуги згідно з даною Угодою надаються – на умовах попередньої оплати Послуг. При замовленні Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ») як Додаткової послуги, порядок розрахунку та оплати здійснюється у порядку встановленому тарифами/тарифними планами на Додаткові послуги або тарифами/тарифними планами встановленими Агентом. При використанні Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ») у складі послуги «ТБ+ Інтернет» порядок розрахунку та оплати встановлено Правилами та тарифами/тарифними планами на послугу «ТБ+Інтернет». У випадку укладання договору за участі Агента - порядок розрахунків та оплати здійснюється у порядку восстановленному Агентом.

3.4. Інформацію про належну до сплати суму Абонент отримує шляхом отримання SMS/Viber повідомлень, за допомогою Порталу Абонента та/або за зверненням особисто до Товариства/Агента (у випадку укладання договору за участі Агента).

3.5. Моментом оплати Послуг, Додаткових послуг є дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Товариства/Агента (у випадку укладання договору за участі Агента).

3.6. Після внесення на особовий рахунок Абонента достатньої плати для отримання Послуги та Додаткових послуг у випадку їх замовлення, надання яких було скорочено, Товариство протягом однієї години, а у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує двох робочих днів відновлює надання Послуги та Додаткових послуг у випадку їх замовлення.

У разі відсутності на особовому рахунку Абонента достатньої суми для виконання всіх його зобов'язань перед Товариством/Агентом, наявні на особовому рахунку кошти списуються у наступному порядку:

в першу чергу сплачується вартість Послуги;

в другу чергу сплачується вартість Додаткових послуг.

3.8. Повернення невикористаної частки коштів на особовому рахунку здійснюється через банківську установу визначену Товариством/Агентом (у випадку укладання договору за участі Агента) на картковий рахунок Абонента на підставі письмового звернення з наданням даних для повної ідентифікації Абонента (копії документа, який посвідчує особу: паспорт або ID-картка; ідентифікаційний номер або картка платника податків або паспорт громадянина України (ID-картка) або свідоцтво про народження до яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру; у разі помилкової оплати - оригінал документу, який підтверджує таку оплату: оригінал платіжного доручення або квитанція з відбитком печатки банківської установи; квитанція (чек), яка підтверджує оплату через електронні системи поповнення рахунку та інше). у випадку:

3.8.1. ненадання замовлених послуг;

3.8.2. відмови Абонента від попередньо оплачених Послуг, які він не отримав;

3.8.3. припинення (розірвання, закінчення строку дії) Угоди, крім випадків закінчення строку позовної давності;

3.8.4. настання інших випадків визначених чинним законодавством України.

3.9. Якщо Абонент отримував Послуги без укладання договору в письмовій формі, зокрема знеособлено, він має право отримувати невикористані кошти у разі звернення до Товариства протягом строку позовної давності з моменту припинення надання Послуги, при цьому повернення невикористаних коштів Абонентові здійснюється на підставі його звернення за умови реєстрації Абонента у Товариства у порядку визначеному чинним законодавством України.

3.10. Після закінчення розрахункового періоду здійснюється перерахунок коштів виходячи з вартості фактично наданих Послуг/Додаткової послуги (за умови їх замовлення).

3.11. Скорочення Послуг/и, припинення надання Послуг, розірвання Угоди не звільняє Абонента від обов'язку оплати наданих Послуг.

3.12. Максимальний розмір коштів передплати за Послуги та Додаткові послуги(у випадках їх замовлення ) на особовому рахунку Абонента не може становити більше ніж 3000 (три тисячі) грн.

4. Скорочення, припинення надання послуг:

4.1. Товариство має право скоротити Абоненту Послугу, Додаткові послуги (у випадку їх замовлення) Абоненту на умовах та в порядку, що передбачені даною Угодою та:

4.1.1. При проведенні планових та профілактичних чи інших робіт, про що не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку їх виконання інформує Абонента про дату й час скорочення переліку Послуги. Сумарний час скорочення переліку Послуги з цієї причини не має перевищувати 24 (двадцяти чотирьох) годин на місяць. У разі перевищення цього терміну Товариство, за зверненням Абонента, здійснює перерахунок і повертає на особовий рахунок Абонента кошти, нараховані за Послуги за весь час перевищення встановленого терміну скорочення переліку Послуги.

4.1.2. Для здійснення ремонтних, аварійних робіт, у зв'язку з виникненням стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введенням надзвичайного чи воєнного стану відповідно до чинного законодавства України.

4.1.3. При відсутності на особовому рахунку Абонента грошових коштів у розмірі, достатньому для отримання замовленої Послуги та Додаткових послуг (у випадку їх замовлення) згідно з чинними тарифами/тарифними планами та іншими документами – надання Послуг скорочується до моменту надходження на особовий рахунок Абонента грошових коштів у розмірі сумарної вартості Послуги та Додаткових послуг (у випадку їх замовлення) згідно чинних тарифів/тарифними планами та інших документів.

4.1.4. У випадку передачі Абонентом прав та обов'язків за даною Угодою третій особі без отримання попередньої письмової згоди Товариства.

4.1.5. У випадку експлуатації Абонентом технічно несправних пристроїв, обладнання та/або пристроїв, які не мають виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів у сфері електронних комунікацій, до здійснення заміни такого обладнання/пристроїв Абонентом, та повідомлення Товариства про вказану заміну шляхом письмового звернення;

4.1.6. У випадку порушення Абонентом одного або декількох своїх зобов'язань передбачених умовами даної Угоди;

4.1.7. В інших випадках, передбачених даною Угодою та/або чинним законодавством України.

4.2. Товариство також має право скоротити перелік Послуг Абоненту на строк не більше 1 (одного) календарного року надання Послуг у разі отримання від Абонента письмового повідомлення про таке скорочення переліку Послуг. Письмове повідомлення про скорочення переліку Послуг має бути направлене Абонентом Товариству не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати скорочення переліку Послуг.

4.3. Про скорочення переліку Послуг, або припинення їх надання з ініціативи Товариства, Абонент інформується шляхом надсилання відповідного повідомлення на кінцеве обладнання або іншим доступним для Сторін способами комунікації.

4.4. Товариство припиняє надання Абоненту Послуг:

4.4.1. У випадку відмови Абонента від отримання Послуг, здійсненої в порядку та з дотриманням вимог, що містяться в даній Угоді.

4.4.2. В інших випадках, передбачених Угодою та/або чинним законодавством України.

4.5. Припинення Товариством надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 4.4 даної Угоди, не звільняє Абонента від обов'язку сплатити заборгованість за Угодою (за її наявності).

4.6. Повторне відновлення надання Абоненту Послуг, надання яких було скорочено/припинено, здійснюється у відповідності до умов даної Угоди.

4.7. Припинення діяльності з надання Послуг за умови попередження Абонента не пізніше ніж за 3 (три) місяці до припинення.

4.8. Припинення надання Послуг здійснюється Товариством відповідно до законодавства, , в тому числі дострокового розірвання Угоди, припинення діяльності з надання послуг як частково (припинення надання однієї або декількох Послуг), так і повністю. У разі, якщо дана Угода розривається у зв'язку з припиненням усіх Послуг за Угодою, повідомлення про припинення останньої Послуги за Угодою є одночасно повідомленням про розірвання Угоди.

4.9. Абонент або Товариство має право у будь який час, якщо інше не зазначено в даній Угоді на власний розсуд в односторонньому порядку розірвати договірні відносини повідомивши один одного не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати їх розірвання шляхом надсилання:

4.9.1. З ініціативи Абонента шляхом подання до Центру сучасних технологій Товариства або поштою заяву (письмове звернення), у якій повідомляє номер особового рахунку, а також документ, що посвідчує особу. Заява має бути завірена особистим підписом Абонента.

4.9.2. З ініціативи Товариства - може інформувати Абонента будь-яким зазначеним нижче способом: електронною поштою за контактною електронною адресою Абонента, розсиланням відповідного повідомлення на контактний мобільний номер телефону. Крім того, інформування Абонента може здійснюватися також шляхом розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації, надсилання повідомлення на кінцеве обладнання Абонента та іншими доступними для Сторін способами комунікацій.

5. Відповідальність / обмеження відповідальності:

5.1. Абонент повністю несе відповідальність за збереження свого логіна і пароля та обладнання, в тому числі використання обладнання третіми особами, а також за збитки, які можуть виникнути унаслідок їх втрати або несанкціонованого використання облікового запису Абонента. Абоненту рекомендується регулярно міняти свій пароль. Товариство не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами логіна і пароля облікового запису Абонента. Всі дії, вчинені особою, авторизовані з логіном і паролем Абонента, розглядаються як дії Абонента. Абонент несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з його обліковим записом.

5.2. Доступ до Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ») надається "В ТОМУ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВОНИ ІСНУЮТЬ", і Товариство не дає ніякої гарантії або запевнень щодо нього.

5.3. Абонент розуміє і погоджується, що Товариство не несе перед ним відповідальність за будь-який розміщений контент, включаючи, але не обмежуючись, наступним: тексти і коментарі, зображення, а також будь-яку іншу інформацію.

5.4. Товариство не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, пошкодження ліній зв'язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені в Програмному забезпеченні (комп’ютерній програмі «ВОЛЯ-ТВ») Товариство не відповідає за будь-які технічні пошкодження або інші проблеми будь-яких електронних комунікаційних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або постачальників електронних комунікаційних послуг, телефонного обладнання, програмного забезпечення, електронної пошти з технічних причин. Товариство не несе відповідальності за будь-які технічні несправності, затримку в обробці або передачі даних, затримку надходження платежів за послуги платного доступу до перегляду Контенту, неправомірний доступ третіх осіб до перегляду Контенту, збереження логіна та пароля Абонента. Товариство не гарантує безпомилкову і безперебійну роботу Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ») і за замовчуванням не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Абоненту через технічній збій апаратного або програмного забезпечення на будь-якій стороні.

5.5. Також Товариство не відповідає за відповідність Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ») цілком або його частин (функціональних можливостей) очікуванням Абонентів, безпомилкову та безперебійну роботу Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ»), припинення доступу Абонента до Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ») та об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені в ньому, що забезпечують доступ до окремих функціональних можливостей Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ»), а також збитки, що виникли у Абонентів з причин, пов'язаних з технічними пошкодженнями апаратного або програмного забезпечення.

5.6. Товариство зобов'язується не використовувати дані Абонента, отримані при реєстрації, в будь-яких корисливих цілях і гарантує нерозголошення цих даних. Не вважається порушенням цієї умови розкриття Товариством інформації про Абонента співробітникам і постачальникам/підрядникам Провайдера в обсязі, необхідному для якісного надання послуг за даною Угодою, а також на вимогу державних контролюючих, правоохоронних та судових органів, у випадках, коли розкриття такої інформації є обов'язком Товариства в силу вимог законодавства України.

5.7. Товариство не несе відповідальності за будь-які збитки, які нанесені обладнанню або програмному забезпеченню Абонента або іншій особі, що викликано або пов'язано з використанням Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ»).

5.8. Ні в якому разі Товариство не несе відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду, завдання шкоди честі, гідності або діловій репутації, які виникли у зв'язку з наданням доступу до Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ»), використанням Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ») або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на додатку.

5.9. Товариство не несе відповідальності за порушення Абонентом умов даної Угоди і залишає за собою право при отриманні інформації від будь-яких третіх осіб про порушення Абонентом даної Угоди або прав та інтересів третіх осіб, змінювати або видаляти будь-яку опубліковану Абонентом інформацію, а також припиняти, обмежувати або припиняти доступ Абонента до всіх або до будь-якого з розділів Програмного забезпечення (комп’ютерної програми «ВОЛЯ-ТВ») в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Абоненту такою дією.

5.10. Абонент зобов'язується не здійснювати: запис будь-якої програми мовлення або будь-якої її складової частини на будь-які носії; відтворення та/або публічний показ програми мовлення; контенту або інших об'єктів інтелектуальної власності. У випадку порушення зобов'язань, зазначених у цьому пункті, Абонент зобов'язаний протягом семи календарних днів з моменту вчинення порушення сплатити Товариству:

штраф у подвійному розмірі вартості записаного фрагменту програми мовлення, контенту або інших об'єктів інтелектуальної власності, яка визначається виходячи з тривалості фрагменту та вартості програми мовлення контенту або інших об'єктів інтелектуальної власності відповідно до договору Товариства з правоволодільцем;

штраф, який дорівнює добутку при множенні вартості Тарифного плану на кількість телеприймачів, або інших пристроїв, з яких було здійснено відтворення та/або публічний показ програми мовлення, контенту або інших об'єктів інтелектуальної власності за кожний випадок;

штраф у п'ятикратному розмірі вартості Тарифного плану за кожний випадок використання на комерційній основі кінцевого обладнання для надання електронних комунікаційних послуг та Послуги третім особам.

У випадку порушення зобов'язань, зазначених у цьому пункті, Товариство має право розірвати договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку. Будь-які збитки, прямо чи опосередковано завдані Товариству та/або третім особам діями Абонента, покладаються на Абонента і стягуються з останнього в повному обсязі.

5.11. При виборі пакетів телепрограм Абонент керується власним волевиявленням. Деякий контент може містити еротичні сцени, сцени насильства, ненормативну лексику, а також може здатися Абоненту образливим або неналежним для перегляду. Такий контент не рекомендується до перегляду людям зі слабкою психікою, вагітним жінкам і дітям. Для прийняття обдуманого рішення при виборі контенту Товариство рекомендує Абоненту попередньо звернути увагу на жанр і ознайомитися з анотацією контенту, який запропонований в Програмному забезпеченні (комп’ютерній програмі «ВОЛЯ-ТВ»).
Вибираючи конкретний пакет телепрограм, Абонент тим самим підтверджуєте, що приймаєте на себе всю відповідальність за їх перегляд.
Абоненти, які не досягли 18 років, не можуть отримати доступ до Послуги, використовуючи її, або замовляючи та оплачуючи Послугу, Абонент гарантує, що йому виповнилось 18 років та він наділений повною цивільною дієздатністю. Абонент, який досяг 18 років, гарантує, що ні за яких обставин не наддасть малолітнім неповнолітнім особам доступ до Послуги і контенту, які мають вікові обмеження.

6. Політика конфіденційності застосування соціальної мережі (Facebook, Google) при користуванні Послугою:

6.1. Збір інформації:

6.1.1. При реєстрації (створенні облікового запису) в Програмному забезпеченні (комп’ютерній програмі «ВОЛЯ-ТВ») або на сайті https://tv.volia.com з використанням соціальної мережі Facebook, Google (далі – соц. мережа) або при приєднанні додаткового аккаунту Користувача соц. мережі в Програмному забезпеченні (комп’ютерній програмі «ВОЛЯ-ТВ») або на сайті https://tv.volia.com, Товариство може запросити у Абонента наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти, номер телефону, вік, стать, ID, основне зображення профілю в соц. мережі та іншу особисту інформацію. Реєструючись за допомогою соц. мережі Абонент підтверджує те, що має достатній обсяг повноваження для вчинення таких дій, в тому числі – надання згоди на обробку персональних даних.

6.1.2. Товариство не перевіряє достовірність отриманої від соц. мережі інформації, і не здійснює контроль за її дієздатністю. Однак Товариство виходить з того, що Абонент надає достовірну та достатню інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

6.1.3. Термін зберігання отриманої від соц. мережі інформації (визначена в п.6.1.1) при приєднанні додаткового аккаунту Користувача соц. мережі в Програмному забезпеченні (комп’ютерній програмі «ВОЛЯ-ТВ») або на сайті https://tv.volia.com обумовлений наявністю доданого аккаунту.

6.1.4. Абонент може змінити свій аккаунт соц. мережі у Програмному забезпеченні (комп’ютерній програмі «ВОЛЯ-ТВ») або видалити його самостійно.

6.1.5. За однією угодою може бути закріплений тільки один аккаунт Facebook та один аккаунт Google.

6.2. Використання інформації, отриманої від соц. мережі

Товариство використовує отриману від соц. мережі інформацію (зазначена в п.6.1.1) виключно з метою надання послуг Абоненту та підвищення їх якості, а також для того, щоб зробити послуги більш простими та зручними у використанні, в тому числі для:

для створення облікового запису Користувача для користування Послугою;

для ідентифікації (авторизації) Користувача в програмних додатках або сайті https://tv.volia.com для користування Послугою;

для розсилки електронних листів про послуги, новини, рекламну інформації, персональні пропозиції та акції Товариства, поп-ап повідомлення, пуш-повідомлення, що відправляються на пристрій Користувача, тощо;

для обробки запитів Користувачів Товариством;

оцінки та аналізу ринку, клієнтів, продуктів та сервісів, досліджень спрямованих на поліпшення послуг, які надаються Товариством;

при проведенні опитувань Товариством;

будь-яких інших цілях та в обсязі, достатньому для якісного надання Послуг.

7. Інші положення:

7.1. Абонент надає Товариству та Агенту, у випадку укладання договору за участі Агента право внести свої Персональні дані до бази персональних даних Товариства, використовувати їх і дані про Послуги (вид, тривалість, зміст, маршрути передавання, інше), а також погоджується з тим, що цю та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано Товариством без письмового повідомлення про такий факт афілійованим особам Підприємства або групам афілійованих осіб, учасникам/акціонерам ДАТАГРУП ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД чи третім особам для: ведення обліку Абонентів, Послуг і Додаткових послуг, наданих Абоненту, розрахунків із Абонентом; розсилання Абонентам SMS/Viber-повідомлень, анкет, пропозицій, рекламних матеріалів; телефонного опитування Абонентів з метою з’ясування їхньої думки щодо якості Послуг, Додаткових послуг, ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

Абонент, надаючи персональні дані при приєднанні до цього Договору, дає Агенту та Товариству усвідомлену згоду на обробку своїх персональних даних з метою надання та обліку Послуги, здійснення розрахунків, ведення претензійно-позовної роботи та іншої діяльності з погашення заборгованості Абонента, реалізації інших умов цієї Угоди, у тому числі на передачу таких персональних даних Товариством та Агентом третім особам, у тому числі за межі території України, з зазначеною вище метою без будь-яких повідомлень Абонента. Такі треті особи беруть на себе договірні зобов’язання щодо належного захисту таких персональних даних. Абонент підтверджує що йому відомо про склад персональних даних, які будуть передаватися, серед яких, але не виключно: абонентський номер телефону, інформація щодо стану рахунку та рекомендованого платежу, наявні підключені послуги за даною Угодою. Товариство та Агент гарантують захист інформації Абонента відповідно до чинного законодавства. Приєднуючись до цією Угоди, Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних, зміст прав Абонента як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. Згода Абонента на обробку його персональних даних є чинною протягом дії цієї Угоди та протягом 3 (трьох) наступних років після припинення його дії для Абонента.

7.2. Акцептуванням даної Угоди Абонент надає згоду на те, щоб його персональні дані були включені в базу персональних даних «Кубик-Абоненти» (далі - БПД «Кубик-Абоненти») з метою реалізації відносин а Угодою, та підтверджує, що він повідомлений про те, що його персональні дані включені в базу персональних даних «Кубик-Абоненти» з метою реалізації відносин у сфері електронних комунікацій.
Власником БПД «Кубик-Абоненти» є ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 30777913, адреса: 02222, м. Київ, вул. Рейгана Рональда, 24, поверх 2, прим. 14, Тел. (044) 50-222-50.
БПД «Кубик-Абоненти» знаходиться: м.Київ, вул. М. Бойчука, 1/2, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 13-Б.
Обробкою персональних даних (далі - ПД) є збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення відомостей про фізичну особу. У БПД «Кубик-Абоненти» обробляються наступні ПД: ПІБ, ідентифікаційний номер; паспортні дані, місце реєстрації / прописки, адреса надання послуг; контактна інформація (телефони, включаючи телефон для відправки SMS/Viber), електронна адреса , інша адреса Абонента).
Розпорядниками БПД є: ТОВ «Київські телекомунікаційні мережі» (ЄДРПОУ 30931228, адреса: 02222, м. Київ, вул. Рейгана Рональда , будинок 24, 2 поверх, тел.(044)364-9444), афілійовані особи Товариства, групи афілійованих осіб, учасники/акціонери ДАТАГРУП ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД, ПрАТ «ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ 31720260, адреса: 03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 31-33, ТОВ «Телесвіт» (ЄДРПОУ 33103969, адреса: 02222, м. Київ, вул. Рейгана Рональда, будинок 24, 2 поверх, прим. 15, тел.(044)364-9444.Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законом, здійснюються Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Контактна інформація: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008 тел. гарячої лінії: 044-253-75-89, 0800-50-17-20. Метою обробки Персональних даних є реалізація відносин у сфері електронних комунікацій.

7.3. У разі, якщо договірні відносини розірвано і Абонент вважає за необхідне видалити свої персональні дані з бази даних Товариства, Абонентові необхідно направити повідомлення в довільній формі з дотриманням законодавства про звернення громадян на адресу електронної пошти: abonents@volia.com. Після отримання зазначеного повідомлення Товариство видаляє обліковий запис Абонента та його персональні дані із застосуванням строку збереження даних, передбаченого законом (три роки).

7.4. Абонент надає згоду Товариству на відступлення ним права вимоги щодо заборгованості за надання Послуги, Додаткові послуги, третім особам без письмового повідомлення Абонента.

7.5. Абонент вважається ознайомленим про обсяг своїх прав згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та включення своїх Персональних даних до бази персональних даних.

7.6. Захист інформації про Абонента та обробка персональних даних Абонента Товариством здійснюється згідно із Законами України «Про захист персональних даних».

Абонент має право подати Товариству заяви, скарги та пропозицій з питань надання Послуг шляхом звернення електронною поштою на адресу abonents@volia.com, або письмово за адресою, вказаною в Реквізитах.

У випадку укладання договору за участі Агента Абонент - заяви, скарги та пропозицій з питань надання Послуг шляхом звернення електронною поштою приймаються:

на адресу b2c@datagroup.ua,

або письмово за адресою, вказаною в Реквізитах Агента.

При поданні письмового звернення Абонент зобов'язаний надати інформацію:

Прізвище, ім'я, по батькові абонента, який звернувся.

Адреса надання послуги – для абонента.

Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Підпис абонента, який оформив заяву, та дата її оформлення.

7.7. Заяви, скарги та пропозицій Абонента розглядаються Товариством та Агентом у порядку та строки встановленому чинним законодавством України.

7.8. Заяви, скарги та пропозицій Абонента можуть бути подані в усній формі у випадку не можливості вирішення питань порушених Абонентом заява та скарга вкладається Абонентом в письмовій формі.

7.9. Угода не втрачає чинності у разі зміни реквізитів (відомостей) Сторін, їх установчих, реєстраційних або паспортних документів, а також зміни власника, організаційно-правової форми, адреси місцезнаходження або проживання/перебування, найменування тощо.

7.10. Усі питання, які не врегульовані даною Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України про електронні комунікації та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у цій сфері. З такими документами Товариство зобов'язане ознайомити Абонента на його вимогу.

8. Реквізити ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
Код згідно з ЄДРПОУ: 30777913
Адреса: 02222, м. Київ, вул. Рейгана Рональда, 24, поверх 2, прим. 14.
Рахунок IBAN UA563510050000026002062793501 в АТ «УкрСибБанк», м. Київ
Телефони для довідок: (050) 502–22–50, (093) 502–22–50, (068) 502–22–50
Електронна адреса: abonents@volia.com
Поштова адреса: 02222, м. Київ, вул. Рейгана Рональда, 24, поверх 2, прим. 14.

9. Реквізити Агента – Приватного акціонерного товариства «ДАТАГРУП»
ПрАТ «ДАТАГРУП»
03057, м Київ, вул. Сім'ї Бродських, 31-33,
Тел.: (044) 538-00-07
UA693395000000026006148873001
В АТ «ТАСКОМБАНК»
ІПН 317202626585
МФО 339500
ЄДРПОУ 31720260
Платник податку на прибуток на загальних підставах